เตรียมตัวเรียนต่อออสเตรเลีย

เตรียมตัวเรียนต่อ aus

การวางแผนการศึกษา

หากท่านกำลังเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้เป็นครั้งแรก ท่านสามารถทำตามขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้ ซึ่งนำท่านไปสู่การศึกษา ในประเทศออสเตรเลียได้ หรือขอเชิญท่านสร้างแฟ้มส่วนตัว เพื่อที่จะเข้าสู่ Study Wizard เมื่อท่านมีแฟ้มส่วนตัวแล้ว ท่านจะสามารถกลับมา ที่เว็บไซต์แห่งนี้อีก เมื่อใดก็ได้ และเริ่มต้นสอบถาม ต่อจากตอนที่ท่านเลิกไป ท่านสามารถทบทวนผลการค้นหา ปรับปรุงการเลือก หรือตัดสินใจ ทำเส้นทางการศึกษาของท่านใหม่ ทั้งหมดก็ได้


ท่านสนใจการศึกษาประเภทไหน

ระบบการศึกษาและการฝึกอบรมของออสเตรเลีย แบ่งเป็นสี่ประเภทกว้าง ๆ คือ:

 • มหาวิทยาลัย
 • การศึกษาและฝึกอบรมสายอาชีพ
 • โรงเรียน
 • การฝึกอบรมภาษาอังกฤษ

ระบบเส้นทางการเรียนรู้แห่งชาติของออสเตรเลีย สามารถช่วยให้นักศึกษาสามารถศึกษา จากการศึกษาประเภทหนึ่งไปอีกประเภทหนึ่ง และเลื่อนจากระดับการเรียน วุฒิหนึ่งไปสู่อีกระดับหนึ่ง และจากสถาบันหนึ่งไปอีกสถาบันหนึ่งได้ อย่างง่ายดาย

ในขณะที่ท่านชมผ่านส่วนการศึกษาแต่ละส่วน ท่านจะพบข้อมูลเกี่ยวกับคุณวุฒิทางการศึกษา ระยะเวลาหลักสูตร และกำหนดการเปิดเรียน คุณสมบัติในการเข้าเรียน การรับรองคุณวุฒิ การรับรองคุณภาพ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการสอนระดับโลก ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนและการทำวิจัย

ท่านสนใจเรียนสาขาวิชาใด

มหาวิทยาลัยต่าง ๆ มีหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา มากมาย ครอบคลุมสาขาวิชาต่าง ๆ เช่น เกษตรศาสตร์ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การศึกษา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมาย คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ การแพทย์ วิทยาศาสตร์ ทัศนศิลป์ และศิลปะการแสดง

สถาบันการศึกษาและฝึกอบรมสายอาชีพ เปิดสอนหลักสูตรเน้นงานอาชีพ ที่นำไปใช้ได้จริง ๆ รวมทั้ง ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การตลาด ตลอดจน การท่องเที่ยว และการให้การบริการ

ขั้นต่อไป เราจะนำท่านไปค้นหา หลักสูตรและสถาบันการศึกษา

คุณวุฒิทางการศึกษาระดับไหน เหมาะกับท่านที่สุด

กรอบคุณวุฒิทางการศึกษาของออสเตรเลีย (AQF) เป็นระบบเส้นทางการเรียนรู้แห่งชาติ ซึ่งครอบคลุมคุณวุฒิทางการศึกษา 12 อย่าง ที่เชื่อมโยงไปสู่ส่วนการศึกษาทั้งสี่ และให้เส้นทางการเรียนรู้ และการรับรองการศึกษาเดิม เมื่อ AQF รับรองคุณวุฒิ ทางการศึกษา ที่มีอยู่ ว่าอยู่ในระดับใดแล้ว นักศึกษาก็สามารถเลือก หลักสูตรที่เหมาะสม สำหรับศึกษาต่อได้ ในทุกสถาบันการศึกษา ในออสเตรเลีย สถาบันการศึกษาหลายแห่ง ให้การศึกษา เพื่อเตรียมตัวเรียนต่อ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนามว่า หลักสูตรเชื่อมต่อสำหรับเข้ามหาวิทยาลัย (Bridging courses) หรือ หลักสูตรการเตรียมพื้นฐาน ก่อนเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา (Foundation Studies) เพื่อช่วยนักศึกษา ให้มีคุณสมบัติ ตรงตามเกณฑ์การเข้าศึกษา ของสถาบันการศึกษา ของออสเตรเลีย นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตรภาษาอังกฤษ มากมายหลายหลักสูตร ที่เปิดรับเข้าเรียนตลอดปี เพื่อเตรียมตัวท่าน ให้พร้อมที่จะศึกษาต่อ ในประเทศออสเตรเลียอีกด้วย

 

ท่านมีสถานที่ที่ท่านต้องการเลือกไปหรือไม่

ในการเลือกสถาบันที่จะศึกษานั้น ท่านอาจต้องพิจารณาสิ่งแวดล้อม ของสถานศึกษานั้น ๆ ด้วย (เช่น ในเมืองหรือในชนบท อากาศ และกิจกรรมนอกหลักสูตร ที่มีให้ทำ ทั้งในและนอกวิทยาเขต)

ในขั้นต่อไป เราจะช่วยท่าน หาที่ตั้งของสถาบันการศึกษา ที่ท่านเลือก บนแผนที่ประเทศออสเตรเลีย และลิงค์เชื่อมท่าน ไปยังเว็บไซต์ของสถาบันการศึกษาส่วนมาก

ข้อควรพิจารณาทางด้านการเงิน

นักศึกษานานาชาติส่วนมาก ในประเทศออสเตรเลีย จ่ายค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน และไม่ได้รับทุนการศึกษา และในประเทศออสเตรเลียไม่มีเงินให้นักศึกษานานาชาติขอยืม เพื่อการศึกษาได้

ดังนั้น ท่านจะต้องพิจารณาว่า ท่านจะมีค่าใช้จ่ายเพียงพอ สำหรับสถานศึกษาแห่งใดแห่งหนึ่งหรือไม่ ซึ่งค่าเล่าเรียนจะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับสถาบัน และสาขาวิชาที่เลือกเรียน ตัวอย่าง เช่น หลักสูตรวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ซึ่งต้องมีการใช้ห้องปฏิบัติการและทำงานนอกสถานที่มาก จะแพงกว่าหลักสูตรทางด้านศิลปะ และในการที่ท่านจะได้รับวีซ่านักเรียนนั้น ท่านจะต้องแจ้งว่า ท่านมีความสามารถด้านการเงิน ซึ่งส่วนใหญ่ ท่านจะต้องมีหลักฐานแสดงว่า ท่านมีทุนเพียงพอ ที่จะจ่ายค่าเล่าเรียนส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด

นอกจากนั้น ท่านยังต้องพิจารณาเรื่องค่าครองชีพอีกด้วย หากท่านตั้งใจจะหางานทำ ในขณะที่ท่านศึกษา อยู่ในประเทศออสเตรเลียแล้ว รายได้ของท่าน ที่ได้จากการทำงาน ในประเทศออสเตรเลีย ควรเป็นเพียงรายได้เสริมของท่าน เท่านั้น ไม่ใช่รายได้แหล่งแรกของท่าน หากท่านจะทำงาน หลังจากที่ท่านเดินทาง มาถึงประเทศออสเตรเลีย และได้เริ่มเรียนไปแล้ว ท่านสามารถยื่นคำร้อง ขอวีซ่านักเรียนใหม่ ที่จะอนุญาตให้ท่านมีสิทธิ์ทำงานได้ ท่านจะได้รับอนุญาตให้ทำงานได้ ภายในจำนวนชั่วโมงที่จำกัดเท่านั้น ดังนั้น จึงไม่ควรคาดหวังว่า รายได้จากการทำงานของท่าน จะเพียงพอสำหรับเป็นค่าครองชีพทั้งหมดของท่าน

 

ท่านมีเหตุผลส่วนตัวที่ต้องพิจารณา หรือไม่

นอกจากนี้ ยังมีเหตุผลส่วนตัว ที่ท่านต้องพิจารณา รวมทั้ง การตัดสินใจ เรื่องสถาบันการศึกษา ที่ท่านเลือก (เช่น เพื่อน ๆ เคยเรียน ที่สถาบันเดียวกันนี้มาก่อน เพื่อนและญาติอยู่ใกล้ ๆ หรือมีบริการสำหรับความจำเป็นทางด้านศาสนา การกีฬาและสันทนาการของท่าน) อีกด้วย

ถึงขั้นนี้ ท่านทราบแล้วว่า ท่านต้องการศึกษา เพื่อรับคุณวุฒิทางการศึกษา ระดับไหน และที่สถาบันการศึกษา แห่งใด

———————————–

เรียนต่อต่างประเทศ กับเรา Study Square co.,Ltd.

ด้วยทีมงานมืออาชีพ เพื่อแนะแนวเรียนต่อต่างประเทศ – เรียนต่ออังกฤษ เรียนต่อออสเตรเลีย เรียนต่ออเมริกา บริการด้วยแนะแนวเรียนต่ออย่างมีคุณภาพและความเป็นธรรม เพื่อความสำเร็จในการศึกษาต่อของนักเรียนในสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย อย่างแท้จริง

ติดต่อเรา

Study Square Co.,Ltd. 5 Therd Rachan 1 Lane, Therd Rachan Rd, Srikan, Donmuang, Bangkok, 10210 Thailand

Tell : 089-1261024, 02-9291231 (พี่กฤต)

email : studysquares@hotmail.com, studysquares@ymail.com
Facebook : http://www.facebook.com/pkrit.squares

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *


Line ID : krittapas_st

Credit ของ Study Square Co.,Ltd.

                       


เรื่องน่าสนใจ

เว็บเพื่อนบ้าน

Line ID : krittapas_st

Blog