การขอวีซ่าออสเตรเลีย

เมษายน 28, 2014
By

การสมัครวีซ่านักเรียน วีซ่านักเรียน สําหรับบุคคลที่ประสงค์จะศึกษาต่อใน ประเทศออสเตรเลีย ตั้งแต่หลักสูตรระดับ การเรียนภาษาอังกฤษสั้นๆ ระดับประถม และมัธยม จนถึงระดับวิชาชีพฝึกอบรม ระดับวิทยาลัยและ มหาวิทยาลัยใน ประเทศออสเตรเลีย ทั้งนี้ไม่รวมถึงการ เข้าเรียนภาคฤดูร้อน ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 4 อาทิตย์ การยื่นใบสมัครขอวีซ่า ยื่นด้วยตนเองที่ สํานักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าของ ออสเตรเลีย ชั้น 34, ตึก ไทย ซีซี เลขที่ 889 ถนน สาทร (ใต้), กรุงเทพฯ (ตรงข้ามกับ สถานีรถไฟฟ้าสุรศักดิ์) ส่งทางไปรษณีย์ ได้ที่ สถานทูต ออสเตรเลีย (แผนกวีซ่า)37 ถนน สาทร (ใต้) กรุงเทพฯ 10120 ผู้สมัครจะต้องแนบซองเปล่าติดแสตมป์ (EMS) พร้อมจ่าหน้าซองถึงตัวเอง ค่าธรรมเนียม โปรดแนบค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าโดยแคชเชียร์เช็ค (หากซื้อในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรีและสมุทรปราการ) หรือโดย แบงก์ดราฟท์ (หากซื้อนอกเขตปริมณฑล) สั่งจ่าย สถานทูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ เป็นเงินสกุลบาท เท่านั้น ยื่นที่สถานทูต ออสเตรเลียโดยโทรศัพท์นัดหมายล่วงหน้าเท่านั้นที่หมายเลข 02 3446400 (ระหว่างเวลา 14.30 16.30น) วันจันทร์ วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ในกรณีที่ต้องมีการสัมภาษณ์ ผู้สมัครจะได้รับแจ้งถึงวันและเวลาที่จะมีการสัมภาษณ์ภายหลังการพิจารณาในเบื้องต้น สิ่งสําคัญที่ควรทราบในการยื่นใบสมัครขอวีซ่า ผู้สมัครจะต้องให้ข้อมูลโดยครบถ้วนเกี่ยวกับข้อมูลของการยื่นขอวีช่าในอดีต การปิดบังข้อมูลใดๆ ของท่านอาจมีผลให้ท่านไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าเข้า ประเทศออสเตรเลีย เอกสารอะไรบ้างที่ผู้สมัครควรเตรียม ในการยื่นเอกสารต้นฉบับพร้อมทั้งสําเนาที่ชัดเจน ซึ่งเอกสารต้นฉบับให้แก่ท่านหลังจากทําการรับรอง สําเนาถูกต้อง ในกรณี ที่เอกสารต้นฉบับไม่ใช้ภาษาอังกฤษ ผู้สมัครจะต้องแนบเอกสารฉบับแปล เป็นภาษาอังกฤษด้วย เอกสารที่ต้องยื่น แบบฟอร์ม 157A – กรอกเป็นภาษาอังกฤษ และลงนามโดยผู้สมัคร ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า จะต้องชําระด้วยแคชเชียร์เช็ค (เฉพาะที่ซื้อในเขตกรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดนนทบุรีและสมุทรปราการเท่านั้น) หรือ ชําระโดย แบงก์ดราฟท์ (เฉพาะเมื่อซื้อนอกเขตปริมณฑล) โดยสั่งจ่ายสถานทูต ประเทศออสเตรเลีย กรุงเทพฯเป็นเงินสกุลบาทเท่านั้น รูปถ่ายขนาดทําหนังสือเดินทาง 1 รูปของผู้สมัครทุกท่านที่ใด้ระบุไว้ในใบสมัคร หนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต) ของผู้สมัครทุกท่าน บัตรประชาชนไทย(สําหรับบุคคลสัญชาติไทย) ทะเบียนบ้าน และ/หรือใบสูติบัตรของผู้สมัคร เอกสารราชการยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัคร กับสมาชิกในครอบครัวทุกคนที่ระบุ รวมอยู่ในใบสมัคร เช่น ทะเบียนสมรส สูติบัตร ทะเบียนบ้าน เป็นต้น เอกสารแสดงการรับราชการทหาร และ/หรือ รับรองการพ้นจากการรับราชการทหาร ในกรณีที่ ได้รับราชการทหารมาก่อน เอกสารตอบรับจากทางสถาบันการศึกษา (Confirmation of Enrolment – COE) สมาชิกในครอบครัวที่มีอายุครบ 5 ปี แต่น้อยกว่า 18 ปี ที่จะติดตามผู้สมัครไป ออสเตรเลีย จะต้อง ยื่นเอกสารที่แสดงว่ามีการตอบรับการเขัาศึกษาใน ออสเตรเลีย เช่นกัน (Confirmation of Enrolment COE) ผลการตรวจสุขภาพของผู้ขอวีซ่าหลัก และของบุคคลในครอบครัวทุกคนที่ระบุรวมอยู่ในใบสมัคร จะต้องกระทําโดยแพทย์ /โรงพยาบาลที่อยู่ในรายชื่อที่อนุมัติโดยแผนกวีซ่าของสถานทูต ประเทศออสเตรเลีย เท่านั้น หลักฐานของการจ่ายค่าประกันสุขภาพของนักเรียน (Overseas Student Health Cover – OSHC) ของผู้สมัครและบุคคลในครอบครัวที่ระบุรวมอยู่ในใบสมัคร ข้อกําหนดด้านการเงิน หลักฐานซึ่งแสดงว่า ท่านมีทุนทรัพย์ส่วนตัวที่เพียงพอ หรือสามารถหาทุนทรัพย์เพียงพอ ที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายของตัวท่านเอง เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปออสเตรเลีย ,ค่าเรียน ค่าครองชีพ เป็นต้น ฺหมายเหตุ ผู้สมัครแสดงสมุดเงินฝากธนาคาร เป็นหลักฐานกานเงินจะต้องเป็นสมุดเงินฝากตัวจริง

————————————–

เรียนต่อต่างประเทศ กับเรา Study Square co.,Ltd.Study Square Co., Ltd

Study Square Co., Ltd เตรียมทีมงานมืออาชีพ เพื่อแนะแนวเรียนต่อต่างประเทศ – เรียนต่ออังกฤษ เรียนต่อออสเตรเลีย เรียนต่ออเมริกา บริการด้วยแนะแนวเรียนต่ออย่างมีคุณภาพและความเป็นธรรม เพื่อความสำเร็จในการศึกษาต่อของนักเรียนในสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย อย่างแท้จริง ติดต่อเพื่อเรียนต่อกับเราที่ Study Square Co.,Ltd. 5 Leabkunaikim1 Lane, Leabkunaikim1 Rd, Srikan, Donmuang, Bangkok, 10210 Thailand. Tell : 089-1261024, 02-9291231 (พี่กฤต) email : studysquares@hotmail.com, studysquares@ymail.com Facebook : http://www.facebook.com/pkrit.squares

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

Comments

comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *


Line ID : krittapas_st

Credit ของ Study Square Co.,Ltd.

                       


เรื่องน่าสนใจ

เว็บเพื่อนบ้าน

Line ID : krittapas_st

Blog