วีซ่านักเรียนออสเตรเลีย ( Student Visa Australia )

วีซ่าออสเตรเลีย

วิธีการสมัครวีซ่าออสเตรเลีย

ขั้นตอนขอวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย copy

ขั้นตอนที่ 1 เตรียมเอกสาร ผู้สมัครต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ในการเยือนประเทศออสเตรเลียของท่านอย่างชัดเจนเตรียมเอกสารให้พร้อม เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดใด ๆ ในการขอวีซ่า เอกสารต้องนำไปแปลเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ความเรียบร้อยของเอกสารจะช่วยให้ท่านมีโอกาศขอวีซ่าได้ง่ายเพิ่มมากขึ้น

ขั้นตอนที่ 2 สมัครเรียน ชำระค่าเรียนและ รับ COE  ผู้สมัครต้องเลือกโรงเรียน สมัครเรียนและ ชำระค่าเรียนไปยังโรงเรียนออสเตรเลีย หรือตัวแทน ซึ่ง ท่านจะได้รับ Confirmation of Enrollment (COE) เพื่อนำมายื่นขอวีซ่า อีกทั้งต้องชำระค่า ประกันสุขภาพสำหรับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการไปเรียนที่ออสเตรเลีย

ขั้นตอนที่ 3 กรอกแบบฟอร์ม ตรวจสอบแบบให้ตรงกับชนิดของวีซ่าที่ท่านต้องการจะขอเข้าประเทศออสเตรเลีย ถ้ากรอกแบบฟอร์มผิดชนิดท่านก็ต้องนำกลับมากรอกใหม่ เพราะทางศูนย์ยื่นคำร้องอาจไม่รับคำร้องขอวีซ่าของท่าน หรือไม่ก็อาจส่งผลกับวีซ่าของท่านอ่านถึงขั้นปฏิเสธวีซ่าได้ ควรกรองอย่างเรียบร้อยและรอบคอบ

ขั้นตอนที่ 4 นัดวันยื่นวีซ่าที่เว็บ VFS AU เมื่อเตรียมเอกสาร และกรอกแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้วท่านต้องทำการนัดวันยื่นขอวีซ่ากับศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศออสเตรเลีย (VFS AU) พร้อมทั้งเตรียมค่าธรรมเนียมให้พร้อม ที่จะชำระในวันยื่นขอวีซ่าออสเตรเลีย

ขั้นตอนที่ 5 ยี่นเอกสารขอวีซ่า AUS นำใบนัดพร้อมทั้งแบบฟอร์มขอวีซ่า และเอกสารที่แปลเป็นภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้วไปยื่นวีซ่าที่ VFS AU ที่ อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ชั้น 28 สุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ขั้นตอนที่ 6 ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ VFS AU เมื่อยื่นเอกสารเรียบร้อยแล้ว ทางศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศออสเตรเลียจะทำการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมขอวีซ่า เตรียมค่าธรรมเนียมให้พอดีกับชนิดวีซ่าที่ทำการร้องขอไว้

ขั้นตอนที่ 7 รับวีซ่า หลังจากที่ได้ยื่นเอกสารเพื่อทำการขอวีซ่า ทาง VFS AU ส่งเอกสารไปที่สถานทูตออสเตรเลียสถานทูตพิจารณาประมาณ 2-3 สัปดาห์ เมื่อได้รับการพิจารณาจากสถานทูตเรียบร้อยแล้ว ให้เดินทางกลับไปรับผลการพิจารณาที่ VFS AU ที่เดิม

วีซ่านักเรียนออสเตรเลีย ( Student Visa Australia  ) รับทําวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย รับทําวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย ราคาถูก ทําวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย ทําวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย ราคาถูก

Study Square Co.,Ltd. 5 Therd Rachan 1 Lane, Therd Rachan Rd, Srikan, Donmuang, Bangkok, 10210 Thailand

Tell : 089-1261024, 02-9291231 (พี่กฤต)

รับทำวีซ่าออสเตรเลีย

ค่าธรรมเนียมยื่นขอวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย

ค่าธรรมเนียมวีซ่า

ประเภทวีซ่า แบบฟอร์มใบสมัคร ค่าธรรมเนียมวีซ่า
เงินสกุลบาท
วีซ่านักเรียน 157A 14500
ผู้ติดตามที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป 10800
ผู้ติดตามที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี 3550

ชำระเป็นเงินสกุลบาทได้ที่ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลียเป็นเงินสดหรือแคชเชียร์เช็คหรือแบงค์ดราฟท์โดยสั่งจ่าย สถานทูตออสเตรเลียกรุงเทพฯ

ค่าบริการ 610 บาทต่อหนังสือเดินทาง 1 เล่ม สำหรับผู้สมัครหลัก และ ค่าบริการ 427 บาทต่อหนังสือเดินทาง 1 เล่มสำหรับผู้ติดตาม สามารถชำระเป็นเงินสดหรือแคชเชียร์เช๊คหรือแบงค์ดราฟท์ โดยสั่งจ่าย บริษัท วีเอฟเอส (ประเทศไทย) จำกัด

การขอวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย การขอวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย วีซ่านักเรียนออสเตรเลีย วีซ่าประเทศออสเตรเลีย รับยื่นวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย 

ติดต่อ Study Square Co.,Ltd. 5 Therd Rachan 1 Lane, Therd Rachan Rd, Srikan, Donmuang, Bangkok, 10210 Thailand

Tell : 089-1261024, 02-9291231 (พี่กฤต)

รับทำวีซ่าออสเตรเลีย

เอกสารที่ต้องเตรียม

รายการเอกสาร รายการเอกสารประกอบการพิจารณาวีซ่าจะช่วยท่านในการจัดเตรียมเอกสารเพื่อให้ท่านสามารถยื่นใบสมัครที่สมบูรณ์ ณ วันที่ท่านยื่นใบ สมัครวีซ่า ภายหลังการยื่นใบสมัคร ผู้สมัครอาจได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่เพื่อขอเอกสารเพิ่มเติม หรือ สอบถามข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับ สถานภาพส่วนตัวของท่าน โปรดแนบรายการเอกสารนี้ใว้บนใบสมัครของท่านพร้อมระบุรายการ

 • แบบฟอร์ม ตามชนิดวีซ่า ดาวน์โหลดได้ที่ http://www.immi.gov.au/forms/Pages/application-forms.aspx – เพื่อการท่องเที่ยวและสันทนาการ เยี่ยมเยือนเพื่อนญาติพี่น้อง เข้าร่วมกิจกรรมในช่วงเวลาสั ้นๆที่ ไม่เกี่ยวกับการท างาน หรือการศึกษาระยะสั ้น(น้อยกว่า 3 เดือน)กรอกเป็ นภาษาอังกฤษ และลงนามโดยผู้สมัคร
 • ชำระค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า(VAC) ตรวจสอบได้ที่ http://www.immi.gov.au/fees-charges/
 • สำเนาหนังสือเดินทางที่ชัดเจน (หน้าที่แสดงรายละเอียดของผู้สมัครและหน้าที่แสดงประวัติการเดินทางทั ้งหมด) และ หนังสือเดินทางต้องมีอายุครอบคลุมการเดินทาง หรือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • รูปถ่ายแบบใช้ในราชการ 1 รูป (ขนาด 45 mm x 35 mm) ไม่นานเกิน 6 เดือน เขียนชื่อผู้สมัครไว้ด้านหลัง
 • สำเนาบัตรประชาชน (สำหรับคนไทย) สำเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานการงาน และอื่นๆ ที่แสดงถึงความสำพันธ์ของท่าน
 • และถิ่นที่อยู่อาศัยในประเทศของท่าน หากเดินทางร่วมกับญาติพี่น้อง หรือเยี่ยมเยือนญาติพี่น้อง ให้แสดงหลักฐานที่ยืนยันความสัมพันธ์นั้น เช่นทะเบียนสมรส ทะเบียนบ้าน ใบเกิด และลายลักษณ์อักษรเขียนยืนยันความสัมพันธ์นั้น
 • ในกรณีที่มีผู้สนับสนุน/รับรองใบสมัครของท่านโปรดแสดงหลักฐานของความสัมพันธ์และสถานภาพทางการเงินผู้ นั้น รวมหลักฐานการติดต่อระหว่างกัน เช่น จดหมายเชิญ อีเมล์ ค่าใช้จ่ายจากการติดต่อทางโทรศัพท์ รูปถ่าย และ หลักฐานการโอนเงินหากได้ให้การดูแลด้านการเงิน และหลักฐานแสดงสถานะภาพทางการเงินของสปอนเซอร์
  • หากผู้สนับสนุน/รับรองใบสมัครของท่านเป็นคนออสเตรเลียและมิได้เป็นญาติพี่น้องที่ชัดเจน โปรดแสดงหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ที่ชัดเจนระหว่างผู้สมัครและผู้สนับสนุน/รับรอง
 • หลักฐานซึ่งแสดงว่า ท่านมีทุนทรัพย์ส่วนตัวที่เพียงพอ หรือมีทุนทรัพย์เกื้อหนุนเพียงพอที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายของตัวท่าน และ สมาชิกในครอบครัวที่จะเดินทางด้วยกับท่าน ที่ครอบคลุมระยะเวลาที่จะพ านักในประเทศออสเตรเลียเช่น หากแสดงสมุด บัญชี เงินฝากธนาคารท่านต้องแสดงสมุดตัวจริงพร้อมส าเนาที่มีรายการอย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง (สมุดเงินฝากตัวจริง จะส่งคืนให้ภายหลังพร้ อมจดหมายแจ้งผลวีซ่า)
 • หลักฐานการประกอบอาชีพ ในกรณีที่ผู้สมัครประกอบอาชีพ ให้แสดงหลักฐานปัจจุบันเช่นจดหมายต้นฉบับจากนายจ้าง ระบุตำแหน่งหน้าที่การงาน เงินเดือนรายได้ และระยะเวลาที่อนุญาติให้ลาพัก ผู้มีกิจการของตนเองโปรดแสดงหลักฐาน การเป็ นเจ้าของกิจการ เช่นทะเบียนการค้า ทะเบียนหุ้น งบดุลประจ าปี ที่แสดงให้เห็นว่ากิจการของท่านยังคงดำเนินอยู่
 • หลักฐานการศึกษาสูงสุด การเรียนพิเศษชนิดต่าง ๆ
 • สำหรับวีซ่านักเรียนต้องมี Confirmation of Enrollment (COE) จากโรงเรียน

ผู้สมัครที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี

 • เอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรจากที่ว่าการอำเภอยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางโดยบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฏหมาย ที่ ไม่ได้เดินทางด้วย

หรือ

 • บิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฏหมายที่มิได้เดินทางพร้ อมบุตรลงนามการยินยอมโดยใช้แบบฟอร์ม 1229 (ใบอนุญาตยินยอมรับได้ที่ส านักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าออสเตรเลีย(AVAC) หรือจากเวปไซด์ www.immi.gov.au

ในบางกรณี อาจต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้:

 • ป.ค.14 ซึ่งแจ้งสถานะภาพของผู้ปกครองของผู้สมัครเพื่อการยืนยันสิทธิในการปกครองผู้เยาว์ หรือ
 • หากผู้ปกครองได้ทำการหย่าร้าง ให้แนบสำเนารับรองบันทึกการหย่า ใบหย่า หรือ
 • คำสั่งจากศาลแปลี่ยนแปลงสิทธิการปกครอง

หลักฐานอื่นๆ

 • ข้อมูลอื่นๆที่แสดงว่าผู้สมัครจะเดินทางกลับคืนประเทศที่มีถิ่นที่อยู่เดิมได้ตามปรกติ
 • หากจุดประสงค์ของท่านคือเยี่ยมเพื่อนหรือญาติพี่น้องโปรดแสดงหลักฐานการเชิญ หากมีการให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่าย ให้แสดงหลักฐานการเงินของผู้ออก ค่าใช้จ่ายให้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์ www.immi.gov.au หรือ www.thailand.embassy.gov.au

การตรวจสุขภาพ

ผลการตรวจสุขภาพและเอกซ์เรย์ของผู้ขอวีซ่าหลัก และของบุคคลในครอบครัวทุกคนที่ระบุรวมอยู่ในใบสมัคร ทางกระทรวง ได้มีการใช้ระบบการตรวจและบันทึกผลแบบอีเล็คโทรนิค (E-Health) ท่านต้องนำาจดหมาย ดำเนินการตรวจสุขภาพไปพร้อม กับท่านในวันที่ท่านเข้ารับการตรวจสุขภาพ ทั้งนี้ท่านสามารถรับจดหมายดำเนินการตรวจสุขภาพได้ 2 ทาง คือ รับจดหมาย ตรวจสุขภาพภายหลังการยื่นใบสมัคร โดยเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลใบสมัครของท่านจะจัดส่งจดหมายตรวจสุขภาพให้ท่าน หรือ ท่านสามารถขอจดหมายตรวจสุขภาพก่อนการยื่นใบสมัครจากเว็บไซต์
http://www.border.gov.au/Trav/Visa/Heal/meeting-the-health-requirement/health-examinations/my-healthdeclarations

ทั้งนี้ท่านต้องกรอกหมายเลขของจดหมายตรวจสุขภาพ (HAP ID) ในแบบฟอร์ม 157A ภายใต้หัวข้อ Health Declaration ณ วันที่ท่านส่งแบบฟอร์มใบสมัคร หรือ แนบจดหมายตรวจสุขภาพพร้ อมกับใบสมัครของท่าน ณ วันที่ท่าน สมัครวีซ่า ท่านต้องท าการตรวจสุขภาพกับกับโรงพยาบาลและแพทย์ที่ได้รับการแต่งตั ้งเพื่อการน าส่งผลการตรวจทางอีเล็คโทรนิคของ สถานทูตออสเตรเลียเท่านั้นท่านสามารถตรวจดูรายนามแพทย์และโรงพยาบาลได้ที่เว็บไซด์ http://www.border.gov.au/about/contact/offices-locations/thailand

ผู้สมัครต้องแสดงหลักฐานการจ่ายค่าประกันสุขภาพนักเรียน Overseas Student Health Cover (OSHC) ของผู้สมัครและ ส่วนของบุคคลอื่นๆที่ได้ระบุรวมไว้ในใบสมัครต้องจ่ายด้วยตามรายละเอียดนี ้Overseas Visitors Health Cover(OVHC)

 

รูปถ่าย

Photospec

กรุณายื่นรูปถ่าย1 ใบพร้อมกับใบสมัครของท่าน
รูปถ่ายติดใบสมัคร :

 • อายุไม่เกิน6 เดือน
 • ขนาด 4.5ซ.ม.x3.5ซ.ม.
 • ภาพสี พื้นหลังเรียบ
 • หน้าตรงและใบหน้าชัดเจน

 

ใบสมัครทั้งหมดควรจะยื่นที่ชั้น

28,อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ สุขุมวิท ซอย.13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
(ใกล้รถไฟฟ้ าสถานี นานา ทางออกหมายเลข 3) ท่านสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก www.vfs-au.net

ระยะเวลาดำเนินการพิจารณาใบสมัครวีซ่าธุรกิจขึ้นอยู่กับปริมาณของใบสมัครที่ได้รับแต่จะไม่เกินระยะเวลามาตรฐานที่ กระทรวงกิจการตรวจคนเข้าเมืองและพิทักษ์เขตแดนของประเทศออสเตรเลียกำหนดไว้ สำหรับใบสมัครที่ยื่นผ่านสำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าของออสเตรเลีย(VFS Thailand) นั้นได้กำหนดเวลาดำเนินการไว้ 10 วันทำการ สำหรับใบสมัครที่ไม่ได้ยื่นผ่านสำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าของออสเตรเลีย(VFS Thailand) หรือส่งมาทางไปรษณีย์นั้น ระยะเวลา ดำเนินการขอ วีซ่าใช้เวลาประมาณ 1 เดือน โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมจาก http://www.immi.gov.au/About/Pages/service-standards/service-standards.aspx

รับยื่นวีซ่าออสเตรเลีย ราคาถูก ยื่นขอวีซ่าออสเตรเลีย ขอวีซ่าออสเตรเลีย วีซ่าเรียนต่อออสเตรเลีย วีซ่าชั่วคราวออสเตรเลีย วีซ่าถาวรออสเตรเลีย วีซ่าแต่งงานออสเตรเลีย วีซ่าสมรสออสเตรเลีย สัมภาษณ์วีซ่าออสเตรเลีย

Study Square Co.,Ltd. 5 Therd Rachan 1 Lane, Therd Rachan Rd, Srikan, Donmuang, Bangkok, 10210 Thailand

Tell : 089-1261024, 02-9291231 (พี่กฤต)

รับทำวีซ่าออสเตรเลีย

 

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *


Line ID : krittapas_st

Credit ของ Study Square Co.,Ltd.

                       


เรื่องน่าสนใจ

เว็บเพื่อนบ้าน

Line ID : krittapas_st

Blog