institution chicago

Bir Training Center Chicago

By
0
กุมภาพันธ์ 24, 2014

BIR Training Center ก่อตั้งขึ้นในปี 1993 ถือเป็นสถาบันการศึกษาในระดับสูงกว่ามัธยม นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ทางโรงเรียนมุ่งเน้นที่จะพัฒนาและขยายหลักสูตรให้มีความหลากหลายทั้งในด้านวิชาการและสาขาวิชาชีพ กว
Read More »

Credit ของ Study Square Co.,Ltd.

                       


institution in Los Angeles

เว็บเพื่อนบ้าน

Blog