เตรียมพร้อมเรียนต่ออเมริกา

ในปัจจุบัน การเรียนต่อสหรัฐอเมริกาได้รับความมากขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญในการศึกษา คือนำความรู้มาประกอบอาชีพที่มั่นคงและมีรายได้ดีซึ่งตลาดงาน ในประเทศไทยให้การยอมรับผู้จบการศึกษาจากอเมริกาเป็นอย่างสูง โดยผู้ที่เรียนจบมีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับปฏิบัติงานได้ดีเป็นอย่างยิ่ง  ค่าใช้จ่ายในการไปเรียนต่อสหรัฐ ค่อนข้างสูง โดยเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญที่มีผลต่อชีวิตการงานในอนาคตนั้น ควรได้พิจารณาถึงความพร้อมในทุกด้าน

 1. เตรียมความพร้อมด้านการศึกษา การสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อในอเมริกา เราควรมีผลการเรียนที่ผ่านมาอยู่ในระดับสูง หรือปานกลาง สถาบันการศึกษาทุกระดับยกเว้นหลักสูตรภาษาอังกฤษ  จะพิจารณารับนักเรียน โดยดูจากผลการเรียนที่ผ่านมาของนักศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญ สำหรับหลักสูตรปริญญาตรีนักศึกษาควรมีผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยเฉลี่ยอย่างน้อย 2.00 และสำหรับระดับปริญญาโท นักศึกษาควรมีผลการเรียนในระดับปริญญาตรีโดยเฉลี่ยประมาณ 2.50 – 3.00 แต่ว่าถ้าไม่ถึงก็อย่างเพิ่งสิ้นหวัง ลองสมัครเข้ามาก่อนทาง Study Square จะหาหนทางที่เหมาะสมแก่น้อง ๆ ทุกคน
 2. เตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ การเรียนในสหรัฐอเมริกาต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นพื้นฐาน การที่นักศึกษาจะประสบความสำเร็จหรือไม่นั้นภาษาอังกฤษคือพื้นฐานสำคัญที่สุด  ดังนั้น สถาบันการศึกษาทุกระดับ จะมีข้อกำหนดเกี่ยวกับความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้สมัคร โดยทั่วไปจะพิจารณาจากผล TOFEL หรือ IELTS นักศึกษาที่ตั้งใจไปเรียนต่ออเมริกาต้องมีความพร้อมในเรื่องของภาษาอังกฤษ ความคิดที่ว่าอยู่ ๆ ไปในอเมริกาก็คงได้ภาษาอังกฤษเองไม่ถูกต้องเท่าที่ควร การอยู่ในสหรัฐอเมริกานานนั้นก็ช่วยให้เราได้คุ้นกับสำเนียงและภาษาพูด แต่ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการเรียนนั้น มีความแตกต่างจากรูปแบบของภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก ทางเลือกในการเตรียมตัวภาษาอังกฤษ มี 2 ทาง คือ –  เรียนเพิ่มเติมในประเทศไทย ข้อดี คือ ประหยัดค่าใช้จ่าย และสามารถทำงานเพื่อสะสมประสบการณ์ทำงาน และยังสะสมทุนเพิ่มเติมด้วย  ข้อเสีย คือภาษาพัฒนาช้าเพราะใช้แต่ภาษาไทย – เรียนภาษาอังกฤษในสหรัฐอเมริกา (พี่แนะนำ)  ข้อดี คือ ภาษาอังกฤษพัฒนาอย่างรวดเร็ว เพราะต้องใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน รวมทั้งคุ้นเคยกับสำเนียงภาษาชาวอเมริกัน  อีกทั้งวิธีการเรียนในสหรัฐอเมริกาหลากหลายกว่าเมืองไทย
 3. เตรียมความพร้อมด้านทุนทรัพย์ ค่าใช้จ่ายเรียนต่ออเมริกาค่อนข้างสูง ต้องพิจารณาให้รอบคอบและคำนึงถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จะต้องใช้ตลอดช่วงเวลาที่วางแผนว่าจะไปเรียนในสหรัฐ  ไม่ใช่เพียงแค่ปีแรก ต้องวางแผนระยะยาว ยกเว้น “ไปตายเอาดาบหน้า” ถ้าเป็นอย่านี้พี่ก็ไม่เห็นด้วยเดียวจะไม่รอด เพราะสหรัฐอนุญาตให้ทำงานได้ในมหาวิทยาลัยเท่านั้น  ดังนั้นก่อนไปต้องคิดให้รอบคอบว่าเรามีทุนทรัพย์เพียงพอต่อการไปเรียนต่อที่สหรัฐหรือไป
 4. เตรียมความพร้อมด้านสุขภาพ น้อง ๆ ควรมีสุขภาพที่สมบูรณ์ น้อง ๆ ควรทราบข้อมูลเมืองที่จะไปเรียนต่อที่อเมริกาให้มากที่สุดโดย พี่จะเป็นคนรวบรวมข้อมูลเตรียมไวให้น้องๆ ทั้งในเรื่องภูมิอากาศและภูมิประเทศ ในส่วน น้อง ๆ ที่มีโรคประจำตัวหรือจำเป็นต้องอยู่ใกล้หมอประจำตัว ควรพิจารณาให้รอบคอบว่าเราพร้อมที่จะไปใช้ชีวิตในอเมริกาหรือยัง
 5. เตรียมความพร้อมด้านจิตใจ การเตรียมความพร้อมด้านจิตใจของเรา พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้าน สังคมในอเมริกา ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ความห่างไกล ความเหงา เตรียมให้ให้พร้อมที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ต้องยึดมั่นในเหตุผลที่ไปเรียนต่อครั้งนี้  เพราะเมื่อหลาย ๆ คนไม่พร้อมด้านจิตใจ ก็ส่งผลให้ไม่ประสบความสำเร็จในการศึกษา ดังนั้นเราต้องยึดมั่นในวัตถุประสงค์ของเรา มุ่งมั่น ขยันหมั่นเพียร เพียงแค่ไม่กี่ปี ก็สำเร็จการศึกษาแล้ว นำมาซึ่งความสำเร็จในอนาคต

แนะแนวเรียนต่ออเมริกาแนะแนวผู้ที่จะไปเรียนต่อสหรัฐอเมริกา

 • ต้องวางแผนระยะยาว พี่แนะนำว่าประมาณ 1-2 ปี ก่อนวันเดินทางไปสหรัฐอเมริกา เลือกว่าจะเรียนด้านใด และต้องการเรียนต่อถึงระดับสูงแค่ใหน
 • บริษัทสทัดดีสแควร์ แนะแนวเกณฑ์การรับเข้าเรียนของแต่ละสถาบัน
 • บริษัทสทัดดีสแควร์ แนะแนวหลักสูตรเนื้อหาวิชาหลักในการเรียนต่อ
 • ทางเราแนะแนวเปรียบเทียบ ข้อดี – ข้อด้อย ของหลักสูตรต่างๆ
 • เลือกหลักสูตร พร้อมสมัครเรียน
 • เตรียมหลักฐานการสมัคร เช่น สำเนาประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร หนังสือรับรองการทำงาน ประสบการณ์การทำงาน หลักฐานการเรียนเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ หรือวิชาอื่น ๆ
 • ทำพาสปอร์ต (ถ้ายังไม่มี) หรือทำพาสปอร์ตใหม่ ถ้าพาสปอร์ตเหลืออายุการใช้งานน้อยกว่า 6 เดือน
 • เตรียมเอกสารทางด้านการเงิน ด้านสุขภาพ  (อาจต้องฉีดวัคซีน ขึ้นอยู่กับทางสถาบันการศึกษาที่สหรัฐอเมริกาว่าต้องได้รับวัคซีนชนิดใด)
 • วัดระดับภาษาอังกฤษ  IELTS หรือ TOEFL โดยต้องเผื่อเวลาในการได้รับผลการสอบก่อนถึงกำหนดที่จะต้องส่งผลการสอบให้กับสถาบันการศึกษาด้วย
 • ประมาณสองเดือนก่อนจะเริ่มเปิดภาคเรียน ควรได้ใบ I20 จากสถานศึกษา และต้องขอวีซ่าโดยทาง บริษัทสทัดดีสแควร์ เป็นผู้จัดการนัดวันสัมภาษณ์ขอวีซ่าให้
 • การจองที่พักในสหรัฐ นั้นขึ้นอยู่กับว่าจะจองกับทางสถาบันการศึกษา หรือให้ญาติผู้ที่อยู่ทางสหรัฐเป็นคนรับรองให้ก็ได้
 • เตรียมค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าเล่าเรียน ค่าที่พักอาศัย และอื่น ๆ (โดยมากหลักสูตรภาษาอังกฤษนั้นต้องชำระค่าเรียนก่อนถึงจะได้ยื่นขอวีซ่า)
 • จองตั๋วเครื่องบิน
 • ทำประกันการเดินทางและประกันสุขภาพ
 • จัดเตรียมสำภาระที่จำเป็นในการเรียนต่อที่อเมริกา

 

———————————–

เรียนต่อต่างประเทศ กับเรา Study Square co.,Ltd.

ด้วยทีมงานมืออาชีพ เพื่อแนะแนวเรียนต่อต่างประเทศ – เรียนต่ออังกฤษ เรียนต่อออสเตรเลีย เรียนต่ออเมริกา บริการด้วยแนะแนวเรียนต่ออย่างมีคุณภาพและความเป็นธรรม เพื่อความสำเร็จในการศึกษาต่อของนักเรียนในสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย อย่างแท้จริง

ติดต่อเรา

Study Square Co.,Ltd. 5 Therd Rachan 1 Lane, Therd Rachan Rd, Srikan, Donmuang, Bangkok, 10210 Thailand

Tell : 089-1261024, 02-9291231 (พี่กฤต)

email : studysquares@hotmail.com, studysquares@ymail.com
Facebook : http://www.facebook.com/pkrit.squares

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *


Credit ของ Study Square Co.,Ltd.

                       


institution in Los Angeles

เว็บเพื่อนบ้าน

Blog